• Profil školy

    •   Naša základná škola bola slávnostne otvorená 3. 9. 1975 na sídlisku F v meste Topoľčany.
      V školskom roku 2017/2018 má škola (aj so súčasťou materská škola) 295 žiakov - 2 triedy MŠ (40 detí) a 13 tried ZŠ (255 žiakov),
      26 pedagogických a 11 technicko-hospodárskych pracovníkov.

     Vedúci zamestnanci školy:
     riaditeľka školy - PaedDr. Soňa KYTNÁROVÁ
     zástupkyňa riaditeľky školy - PaedDr. Eva Dzurková

     zástupkyňa riaditeľky školy pre materskú školu - Janka Mináriková 

     výchovná poradkyňa - Mgr. Zuzana Jenisová
     vedúca školskej jedálne - Daniela Bujnová


       ZAMERANIE ŠKOLY
     INaK - INFORMATIKA A KOMUNIKÁCIA  


     • možnosť vzdelávania sa v cudzom jazyku od 1. ročníka:
       vyučovanie angličtiny 2 hodiny týždenne
        žiaci 3. - 9. ročníka v rámci povinného predmetu cudzí jazyk
     * vyučovanie cudzích jazykov v špecializovanom jazykovom laboratóriu
     * vyučovanie informatickej výchovy od 2. ročníka, informatiky od 5. ročníka (ISCED 1, ISCED 2)
     • práca v učebniach informačno-komunikačných technológií s prístupom na internet v 1. - 9. ročníku
     * zavedenie nových vyučovacích predmetov od školského roka 2008/2009
     dramatická výchova - 1. roč.
     mediálna výchova - 5. roč.
     spoločenská výchova - 5. roč.
     environmentálna výchova - 5. roč.
     tvorba životného prostredia - 5. roč.

     *  zavedenie ďalšieho nového vyučovacieho predmetu v školskom roku 2009/2010

     dopravná výchova - 2. roč.

     * zavedenie ďalších nových vyučovacích predmetov v školskom roku 2010/2011

     environmentálna výchova - 3. roč.

     multikultúrna výchova - 6. roč.

     regionálna výchova - 7. roč.

     * pokračovanie vyučovania predmetov v školskom roku 2010/2011

     mediálna výchova - 5. - 7. roč.

     environmentálna výchova - 5. - 6. roč.

      

     * zavedenie ďalších nových vyučovacích predmetov v školskom roku 2011/2012

     regionálna výchova - 4. roč.

     tvorba projektov a prezentačné zručnosti - 8. roč.

      

     * pokračovanie vyučovania predmetov v školskom roku 2011/2012

     mediálna výchova - 5. - 8. roč.

     environmentálna výchova - 5. - 6. roč.

     spoločenská výchova - 5. - 6. roč.

      

     * pokračovanie vyučovania predmetov v školskom roku 2012/2013

     mediálna výchova - 5. - 9. roč.

     environmentálna výchova - 5. - 6. roč.

     spoločenská výchova - 5. - 6. roč.

     tvorba projektov a prezentačné zručnosti - 8. - 9. roč.

     na I. stupni: dramatická výchova v 1. roč.

     dopravná výchova v 2. roč.

     regionálna výchova v 4. roč.

     • zodpovedná príprava žiakov na Testovanie 9 a na príjimacie skúšky na stredné školy, realizácia Kompara pre žiakov 8. a 9. ročníka v predmetoch matematika a slovenský jazyk a literatúra
     • zodpovedné poskytovanie informácií a poradenstva pre ďalšie štúdium na stredných školách a služby spojené s výberom stredných škôl
     • príprava žiakov na olympiády a súťaže
     • zapájanie sa do projektov vyhlásených MŠ a inými organizáciami
     • zaujímavé a tvorivé trávenie voľného času v mnohých záujmových útvaroch školského strediska záujmovej činnosti žiakov
     • príjemné prostredie pre žiakov v školskom klube detí
     • záujmová činnosť detí v počítačovej učebni určenej pre školský klub detí
     • organizovanie exkurzií, školských výletov a kultúrnych podujatí
     • pre žiakov školy pobyt v škole v prírode na Slovensku aj v zahraničí
     • pre žiakov 7. ročníka lyžiarsky výcvik
     • pre žiakov 2. - 4. ročníka základný a zdokonaľovací plavecký výcvik
     • aktivity súvisiace s projektom Škola podporujúca zdravie
     • organizovanie Dní otvorených dverí pre rodičov a priateľov školy

     aktivity pri príležitosti Európskeho dňa rodičov a škôl
     • účasť rodičov na vyučovacích hodinách, na tvorivých dielňach žiakov, na činnosti detí v školskom klube detí
     • možnosť stravovania v školskej jedálni, ponuka mliečnej desiaty
     • zabezpečenie adekvátnych podmienok pre deti v hmotnej núdzi