• Finančný manažér

    •  

      

     Výzva na predloženie ponúk

     V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a smernice Mesta Topoľčany s dodatkom č.1/2011 o verejnom obstarávaní

     výzva uchádzačov na predloženie ponuky (zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami)

      na predmet zákazky

     externý  finančný manažér (administratívny personál) pri implementácii projektu na čerpanie finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu, podaného  v rámci výzvy operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

     Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

     na projekt„Cesta k podpore čitateľskej a jazykovej gramotnosti na ZŠ inováciou a aplikáciou nových foriem a metód vzdelávania“ pre Základnú školu, Gogoľova 2143/7, Topoľčany.

      

      

      

      

     1.       Identifikácia obstarávateľa

      

        Názov: Základná škola, Gogoľova 2143/7, Topoľčany

        IČO:  37860674

        Kontaktná osoba: PaedDr. Soňa Kytnárová

        Sídlo:  Základná škola

        Mesto: Topoľčany, PSČ: 955 01

        Ulica: Gogoľova 2143/7, Topoľčany

           Telefón: 0903213380

        Elektronická pošta: zsgogolova@gmail.com

        Internetová adresa: http://zsgogolovato.edupage.org

      

     2.      Zmluva na dodanie predmetu obstarávanej zákazky

     3.      Názov predmetu obstarávania zákazky:

      externý  administratívny personál (finančný manažér) pri implementácii projektu na čerpanie  finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu, podaného  v rámci výzvy operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy,  Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú  Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO na projekt„Cesta k podpore čitateľskej a jazykovej gramotnosti na ZŠ inováciou a aplikáciou nových foriem a metód vzdelávania“ pre Základnú školu, Gogoľova 2143/7, Topoľčany“.

      

      

     4.      Opis predmetu obstarávanej zákazky:

                     V rámci schváleného projektu Kód ITMS 26110130423 s názvom„Cesta k podpore čitateľskej a jazykovej gramotnosti na ZŠ inováciou a aplikáciou nových foriem a metód vzdelávania“ pre Základnú školu, Gogoľova 2143/7, Topoľčany“ je obstarávateľ pripravený zabezpečovať   je obstarávateľ  pripravený zabezpečovať implementáciu  v oblasti finančného      manažmentu dodávateľským spôsobom. Predmetom takýmto spôsobom obstarávanej      zákazky je:

        

      

      

     • administratívne úkony,
     • zostavenie časového a obsahového harmonogramu a jeho riadenie,
     • kontrola správnosti faktúr od dodávateľa (či faktúra obsahuje všetky náležitosti podľa zákona, či je oprávneným výdavkom podľa zostaveného rozpočtu projektu),
     • spracovanie finančných dokladov pre platobný orgán,
     • spracovanie pravidelných finančných a obsahových správ pre potreby dotknutých organizácií, poskytujúcich na projekt finančný príspevok,

     ·           vedenie účtovníctva, výkazníctva a archivácii,

     • zabezpečenie čerpania finančných prostriedkov,
     • zabezpečenie nákupu materiálno-technického vybavenia, učebných pomôcok, zodpovednosť za zdroje a ich použitie,
     • kontrola finančnej dokumentácie, finančné plánovanie,
     • organizovanie, vedenie, kontrola čerpania finančných prostriedkov,
     • spracovanie všetkých finančných dokumentov, tvorba finančných analýz (Žiadosť konečného prijímateľa o platby, Žiadosť konečného prijímateľa o zúčtovanie...), zabezpečenie účelného spolufinancovania projektu (spolupráca so zriaďovateľom školy – Mestom Topoľčany),
     • zabezpečenie súpisu všetkých faktúr vrátane ich obsahovej náplne,
     • spolupráca  pri spracovaní ročných vyhodnocovacích správ v súlade s požiadavkami zmluvy o NFP,
     • spolupráca pri zabezpečení a spracovaní ďalších podkladov na základe požiadaviek príslušného fondu z ktorého bolo poskytnuté financovanie projektu.

      

     5.      Miesto poskytnutia obstarávanej zákazky:

     Základná škola, Gogoľova 2143/7, Topoľčany

      

      

     6.      Spoločný slovník obstarávania

        Hlavný predmet obstarávania: č. služby 862 – účtovníctvo, audit a vedenie účtovných

        kníh

      

     7.      Predpokladaná hodnota zákazky:

     Celkom do 5 400 € s DPH, t.j. 4 500 bez DPH.

      

     8.      Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:

                    Nie

                    

     9.      Možnosť predloženia variantných riešení:

     Nie

      

      

             10.  Trvanie zmluvy:

        Zmluva o dielo bude platná dňom podpisu oboch strán. Doba trvania zmluvy

        bude totožná s dobou trvania zmluvy medzi obstarávateľom a riadiacim orgánom.

      

          11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na

                dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:

       Po právoplatnom uzatvorení zmluvy na dodanie predmetu obstarávanej zákazky,

       obstarávateľ  bude poukazovať na účet externého manažéra  odmeny podľa splnenia

       harmonogramu prác v jednotlivých rokoch, ktorý bude tvoriť prílohu k zmluve. 

      

      

     12. Podmienky účasti uchádzačov:

      

     K cenovým ponukám treba priložiť doklad o oprávnení podnikať (fotokópia) alebo fotokópia potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov. Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti záujemcov: Obstarávateľ bude považovať podmienky účasti za splnené, ak záujemca vo svojej ponuke predloží doklady uvedené v bode 12.

      

      

       13. Poskytovanie informácií

     Ďalšie informácie  si uchádzač písomne vyžiada na adrese obstarávateľa uvedenej v bode l. (žiadosť musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom).

      

     Meno a priezvisko kontaktnej osoby: PaedDr. Soňa Kytnárová

      

     14. Lehota na predkladanie ponúk

     Do 25. júna 2012 do 12.00 hodiny.

      

     Adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť:

      

              Základnú školu, Gogoľova 2143/7, Topoľčany“, v kancelárii školy.

      

     Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Obálku označte viditeľným nápisom: „Neotvárať –  VS  I – projekt 26110130423“

      15. Otváranie obálok s ponukami:  dňa 29. júna 2012 o 10.00 hodine

               Základnú školu, Gogoľova 2143/7, Topoľčany“,  v kancelárii riaditeľky školy.

      

      16. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:

     - najnižšia cena za implementáciu projektu                                           - 100 bodov

      

     Úspešný bude uchádzač, ktorý získa najvyšší počet bodov.

     Obstarávateľ si vyhradzuje právo i nevybrať z prihlásených uchádzačov  a neuzatvoriť zmluvu.

      

       17. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31. august 2012

      

       18. Obmedzenie počtu uchádzačov:  Nie

      

      

      

      

      

     V Topoľčanoch, 30. 05. 2012                                                                  PaedDr. Soňa Kytnárová

                                                                                                                                  riaditeľka školy

     Spracovala: Ing. Melicherová 

                         PaedDr. Eva Dzurková