• Kontakt

    •      Mgr. Zuzana JENISOVÁ    

     email: jenisova.z@gmail.com

     konzultačné hodiny:
     pondelok 14.00 - 15.30 h (po dohode vopred)
     streda  11.30 h - 13.30 h


     Poslanie výchovného poradcu:
     - plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí
     - venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným žiakom
     - poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov
     - informuje o otázkach štúdia na stredných školách
     - sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti.