• PREDMETOVÁ KOMISIA VZDELÁVACÍCH OBLASTÍ

    Jazyk a komunikácia, Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty

     

     

     

    PREDMETY

     

    Slovenský jazyk a literatúra

    Vyučujúce SJL

    Predmet slovenský jazyk a literatúra vyučujú v školskom roku 2018/2019 vyučujúce:

    PaedDr. Eva Dzurková – V.A

    PaedDr. Andrea Lobová – V.B,VII.A

    Mgr. Zuzana Jenisová – VI.A, VIII.A, IX.A

     

    Kontrolné diktáty

    Je len málo tých, ktorí sa potešia, keď príde deň D - čiže deň písania diktátu.

    V školskom roku je predpísaný počet kontrolných diktátov podľa jednotlivých ročníkov v súlade s platnými učebnými osnovami.

    Pozrite si, koľko kontrolných diktátov a s akým zameraním je potrebné napísať od piateho do deviateho ročníka:

     

    5. ročník:  4 kontrolné diktáty:

                    * učivo z I. stupňa

                    * podstatné mená

                    * prídavné mená

                    * slovesá

                    

    6. ročník:  4 kontrolné diktáty:

                     * opakovanie učiva 5. roč.

                     * prídavné mená

                     * slovesné spôsoby

                     * zhrnutie učiva 6. ročníka

     

    7. ročník:   4 kontrolné diktáty:

                      * opakovanie učiva 6. roč.

                      * cudzie slová

                      * číslovky                  

                      * zhrnutie učiva 7. ročníka

     

      8. ročník:  4 kontrolné diktáty:

                       * opakovanie učiva 7. roč.

                       * podstatné mená, zvieracie                   

                       * podstatné mená, -r, -l

                       * zhrnutie učiva 8. ročníka

     

     

       9. ročník:  4 kontrolné diktáty:

                        * opakovanie učiva 8. ročníka

                        * interpunkcia

                        * jednoduché súvetie

                        * zhrnutie pravopisných javov           

     

    KLASIFIKAČNÁ STUPNICA kontrolných diktátov:

    1: 0 - 1 chyba

    2: 2 - 3 chyby

    3: 4 - 7 chýb

    4: 8 - 10 chýb

    5: 11 a viac chýb

    Rovnaké chyby v tom istom slove sa pokladajú za 1 chybu. Každá chyba v interpunkcii sa počíta ako osobitná chyba toľkokrát, koľkokrát sa vyskytne v texte. Všetky chyby majú rovnakú hodnotu. Javy, ktoré sa žiaci ešte neučili, sa nezarátavajú do chýb.

     

    Písomné práce zo slohu

    PÍSOMNÉ PRÁCE

     

    5. ročník  1. rozprávanie s prvkami opisu

    6. ročník  1. statický opis

                    2. rozprávanie s využitím priamej reči

    7. ročník  1. umelecký opis

                    2. charakteristika osoby

    8. ročník  1. slávnostný prejav

                    2. životopis

    9. ročník  1. výklad

                    2. úvaha

     

    HODNOTENIE písomných prác:

    1. Vonkajšia forma (max. 4 body)

    2. Vnútorná forma (max. 24 bodov) – obsah, kompozícia, jazyk, pravopis, štýl, celkový dojem

    1: 28 – 26 bodov

    2: 25 – 21 bodov

    3: 20 - 14 bodov

    4: 13 – 9 bodov

    5: 8 a menej bodov

     

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

    Anglický jazyk

    Vyučujúce ANJ

    Mgr. Katarína Španková – V.A, VI.A, VIII.A

    Mgr. Beáta Kereková –V.B, VI.A, VII.A, VIII.A, IX.A

     

    Jazykové laboratórium

    V školskom roku 2006/2007 bolo v našej škole zriadené jazykové laboratórium. Odvtedy sa miestnosť využíva na vyučovanie cudzích jazykov. Jazykové laboratórium sa využíva na skvalitnenie práce a zlepšenie výslovnosti žiakov - vyučovanie anglického jazyka v jazykovom laboratóriu je orientované na nácvik počúvania s porozumením a následným riešením úloh.

     

    Diktáty

    V školskom roku 2018/2019 sa budú písať dva diktáty z anglického jazyka. Počet nácvičných diktátov je ľubovoľný.

     

    KLASIFIKÁCIA DIKTÁTOV - hodnotiaca stupnica:

    1:  0 - 3 chyby

    2:  4 - 6 chýb

    3:  7 - 9 chýb

    4: 10 - 12 chýb

    5: 13 a viac chýb

    Opakovaná chyba sa počíta iba raz.

     

     

    Nemecký jazyk

    Vyučovanie  NEJ

    Mgr. Zuzana Sigetová – VIII.A, IX.A

    Mgr. Zuzana Jenisová – VII.A

    Nemecký jazyk sa vyučuje ako 2. cudzí jazyk podľa záujmu žiakov.

     

     

    Človek a spoločnosť  

    Cieľom vzdelávacej oblasti je zoznámiť žiakov s vývojom ľudskej spoločnosti, s najvýznamnejšími spoločenskými javmi a procesmi, ktoré sa premietajú  do každodenného života a vnímať svet integrujúco vo vzájomnom vzťahu medzi prírodou a spoločnosťou. Poznanie  minulosti svojho národa ako aj  národov Európy a sveta, oboznámenie sa so zemepisnými charakteristikami svojej vlasti a regiónov sveta a  utváranie pozitívnych občianskych postojov je predpokladom získania občianskych kompetencií, ktoré patria ku kľúčovým vo vzdelávaní.  Žiaci cez poznanie najbližšieho prostredia (rodina, škola), ktorého sú súčasťou, získavajú základné vedomosti o svojom najbližšom spoločenskom prostredí, o miestnej obci, regióne a o ostatných regiónoch Slovenska. Oboznamujú sa s územím, obyvateľmi, ich tradíciami a zvykmi, so svetom detí i dospelých, osvojujú si pravidlá a normy správania doma, v škole a na verejnosti,. Učia sa orientovať v čase, časových údajoch, histórii vlastnej rodiny, svojej vlasti i ľudskej spoločnosti. Vedú sa k pochopeniu vlastného miesta a roly v spoločnosti, ako aj k tomu, aby svojimi postojmi a konaním prejavovali občiansku aktivitu, vlastenectvo, zodpovednosť k sebe, svojim blízkym, národu a celej spoločnosti. Vychováva žiakov k láske k vlasti a súčasne rozvíja a upevňuje vedomie príslušnosti k európskemu civilizačnému a kultúrnemu prostrediu.            

     

    Vyučujúce Dejepis

    PaedDr. Andrea Lobová – V.A, V.B, VI.A, VII.A, VIII.A, IX.A

     

    Vyučujúce Geografia

    Mgr. Beáta Kereková - V.B, , VIII.A, IX.A

    Mgr. Katarína Španková – V.A

    Mgr. Marianna Habajová - VI.A, VII.A

     

    Vyučujúce Občianska náuka

    PaedDr. Andrea Lobová - VI.A, VII.A, VIII.A, IX.A

     

    Vyučujúce Mediálna výchova

    PaedDr. Eva Dzurková - V.A, V.B, VI.A, VII.A, VIII.A

     

    Vyučujúce Spoločenská výchova

    Mgr. Zuzana Sigetová - V.A, V.B

     

    Vyučujúce Regionálna výchova

    Mgr. Zuzana Sigetová - VI.A

     

    Človek a hodnoty

    Cieľom vzdelávacej oblasti je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k  prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných  vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.

    Obsah vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty sa realizuje v povinne voliteľných  vzdelávacích predmetoch etická výchova alebo náboženská výchova.

     

    Vyučujúce Etická výchova

    Mgr. Katarína Španková - V.A, V.B, VI.A, VII.A, VIII.A, IX.A

     

    Vyučujúce Náboženská výchova

    Mgr. Anna Ondrušová – V.A, V.B, VIII.A, IX.A

    Mgr. Anna Rušňáková - VI.A, VII.A