• Operačný program Vzdelávanie

    •  

      

     Programové obdobie 2007 - 2013

     OP Vzdelávanie

     http://www.asfeu.sk

      

     Operačný program Vzdelávanie bol schválený Európskou komisiou dňa 7. 11. 2007.


     Operačný program Vzdelávanie je referenčným dokumentom pre programové obdobie 2007 – 2013, na základe ktorého bude poskytovaná podpora na rozvoj ľudských zdrojov s využitím zdrojov Európskeho sociálneho fondu a národných zdrojov.

     Dokument vychádza zo štruktúry

     Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013.

      

     Globálnym cieľom operačného programu Vzdelávanie je zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.

     Za účelom naplnenia globálneho cieľa operačného programu Vzdelávanie boli vytvorené nasledovné prioritné osi:

     1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
     2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
     3. Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami
     4. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj


     Prioritná os 1 sa zameriava na regionálne a vysoké školstvo, pokrýva teda základné, stredné a vysokoškolské vzdelávanie. Jej cieľom je uskutočniť reformu vzdelávania na základných a stredných školách, podporiť zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania a kvality ľudských zdrojov vo výskume a vývoji. Napĺňanie cieľa sa bude realizovať v rámci dvoch opatrení:

     1.1 Premena tradičnej školy na modernú
     1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti