Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany
Adresa školyGogoľova 7, 955 01 Topoľčany
Telefón038 5321 895, 0903 213 380
E-mailzsmsgogolova@gmail.com
WWW stránkazsgogolovato.edupage.org
ZriaďovateľMesto Topoľčany

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr. Soňa Kytnárová038/5321 8950903 213 380kytnrarovas@gmail.com
ZRŠPaedDr. Eva Dzurková038/5321 8950910 277 324dzurkovae@gmail.com
Vedúca ŠJDaniela Bujnová038/5320 5520911 728 842bujnova50d@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Zuzana Jenisovájenisova.z@gmail.com
pedagogický zamestnanecEva Miková 
zástupcovia rodičovIng. Ivana Božiková 
 Mgr. Mária Kováčiková 
 Ing. Jana Malinková 
 Bc. Martina Štefkovičová 
zástupcovia zriaďovateľaMgr. Martin Bucko 
 Ing. Daniela Ičová 
 Mgr. Jana Petrášová 
 Dr. Ing. Ján Píry 
nepedagogický zamestnanecDaniela Bujnová 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
MZ 1. - 4. ročník a ŠKDMgr. Iveta RYBANSKÁSJL, MAT, PVO, PDA, VLA, HUV, VYV, TEV, PVC, DRA, DOV
MZ triednych učiteľovMgr. Emília ČUHÁKOVÁtriednictvo
Umenie a kultúra, Človek a svet práce, Zdravie a pohybMgr. Emília GOGOVÁMAT, INF, BIO, FYZ, CHE, ENV, HUV, VYV, VYU, THD, SEE, TSV
PK Jazyk a komunikácia, Človek a spoločnosť, Človek a hodnotyMgr. Zuzana JENISOVÁSJL, ANJ, NEJ, RUJ, GEG, DEJ, OBN, MDV, SYV, RGV, TBZ, NBV,ETV

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 247

Počet tried: 12

Podrobnejšie informácie:

V školskom roku 2016/2017 bolo individuálne integrovaných - začlenených 11 žiakov, z toho 2 na I. stupni a 8 na II. stupni ZŠ. Každý začlenený žiak mal vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program, schválený špeciálnym pedagógom. Škola zabezpečila adekvátne podmienky na výchovu a vzdelávanie pre 1 žiačku s mentálnym postihnutím. Tá sa vzdelávali podľa učebných osnov ŠZŠ - variant A.

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried12221111112
počet žiakov294639352426161319247
z toho ŠVVP  111222211
z toho v ŠKD24332815     100

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: súčet = 35 / počet dievčat = 19

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2016: súčet = 31/ počet dievčat = 19

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet = 6/ počet dievčat = 1

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2017


 5.roč.8. roč.9. roč.Spolu
Počet žiakov311620

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8- roč.Gym. 4-roč.SOŠSpolu
prihlásení321515
prijatí321515
% úspešnosti100%100%100%100%

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJDOVDRAENVETVFYZGEGHUVHPDCHEIFVINFMAT
I. A    1    1    1,04
II. A   1     1   11,36
II. B   1     1   11,21
III. A2,45        1  1 2,25
III. B1,94        1  1 2,22
IV. A1,53        1  1 1,82
IV. B2,38        1  1 3,54
V. A2,82,82,5     1,751,25   1,32,45
VI. A2,322,282,42  1,84 2,242,481,04   1,43,12
VII. A2,3122,31    2,191,631 2,31 1,062,88
VIII. A2,582,622,31    32,081 3,33 1,233,31
IX. A2,822,412,71    2,881,71  2,59 1,183,24

TriedaMDVNEJOBNOSRPVCPDAPVORGVRUJSJLSVYSPRSEESRLTHD
I. A      1,04  1,15 1   
II. A      1  1,14 1,14   
II. B      1  1,29 1   
III. A     1,55   2,1 1   
III. B     1,67   2,22 1   
IV. A    11,35   1,65 1   
IV. B    13   2,85 1   
V. A1        3,051,731  1,7
VI. A1 1,84    1,38 2,88 1,16  1,28
VII. A12,41,441,43     2,44 11,19 1,38
VIII. A13,251,92 2    3,15 1,081,15 1
IX. A12,581,71     2,63,18 1,17   

TriedaTSVTEVTBZTBZVLAVYUVYV
I. A11    1
II. A11    1
II. B11    1
III. A 1  1,3 1
III. B 1  1,39 1
IV. A 1  1,53 1
IV. B 1  2,92 1,08
V. A1     1,1
VI. A1     1,08
VII. A1,25     1,06
VIII. A1,38  2,5 1,171
IX. A1,41 1,75  1,24 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I. A292702
II. A222200
II. B242400
III. A202000
III. B191801
IV. A191702
IV. B161303
V. A241914
VI. A262321
VII. A161600
VIII. A131300
IX. A191612

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I. A29120744,70120744,7000,00
II. A222742124,642569116,771737,86
II. B24173272,17173272,1700,00
III. A20143371,65143371,6500,00
III. B19159088,33159088,3300,00
IV. A19125273,65125273,6500,00
IV. B161783137,151767135,92161,23
V. A24181790,85181790,8500,00
VI. A26214384,22210682,76371,46
VII. A16124177,56123577,1960,38
VIII. A131712131,691695130,38171,31
IX. A192621154,182416142,1220512,06

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %
Testovanie 9 - SJL1651,5%
Testovanie 9 - MAT1637,8%
Testovanie 5 - SJL1860,5%
Testovanie 5 - MAT1858,1%

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

ŠkVP INaK - ISCED1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku12221111112

Nepovinné predmety

Nepovinné predmety

V školskom roku 2016/2017 sa nevyučoval žiaden nepovinný predmet.

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni
ISCED 1I. Adramatická výchova1
ISCED 1II. Adopravná výchova1
ISCED 1II. Bdopravná výchova1
ISCED 2V. Amediálna výchova / spoločenská výchova1
ISCED 2VI. Aenvironmentálna výchova1
ISCED 2VI. Amediálna výchova / regionálna výchova1
ISCED 2VII. Amediálna výchova / osobnostný a sociálny rozvoj1
ISCED 2VIII. Amediálna výchova / tvorba projektov a prezentačné zručnosti1
ISCED 2IX. Amediálna výchova / tvorba projektov a prezentačné zručnosti1

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Prvého ročníka1280
Bežných tried1120411
Spolu1223211

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP126
DPP63
Z toho znížený úväzok01
Na dohodu21

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početkvalifikovanýchspolu
učiteľov1818
vychovávateľov22
spolu2020

Predmety vyučované nekvalifikovane

V školskom roku 2016/2017 sa vyučovalo

SPOLU: 333 hodín týždenne

Z toho:

kvalifikovane 269 hodín, t. j 80,8%

nekvalifikovane 64 hodín, t. j. 19,2%

Neodborne sa vyučoval predmet dejepis v 5. - 9. ročníku. Tento predmet vyučovali učitelia s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra a občianska náuka.

Vyučovanie fyziky a informatiky v 5 triedach na II. stupni zabezpečovali vyučujúci s aprobáciou matematika.

Neodborne sa vyučoval predmet nemecký jazyk.


TriedaPredmetPočet hodín týždenne
dejepis5. - 9. ročník6
fyzika6. - 9. ročník5
nemecký jazyk6. - 9. ročník8
informatika5. - 9. ročník7
tvorba projektov a prezentačné zručnosti8. - 9. ročník2
výtvarná výchova5. - 7. ročník3
geografia5. - 9. ročník6
technika / svet práce5. - 7. ročník2

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
adaptačné vzdelávanie22

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŽIACI ŠKOLY:

Lukáš SVÍTEK, I. A

Viacboj všestrannosti, okresné kolo - 1. miesto

Sára BIELIKOVÁ, V. A

Atletika, hod kriketovou loptičkou, okresné kolo - 3. miesto

Vybíjaná, okresné kolo - 2. miesto

Jakub ADAMEC, VII. A

Biblická olympiáda, okresné kolo - 3. miesto

Martin HANINA, IX. A

Mladý záchranár CO, okresné kolo - 2. miesto

Biblická olympiáda, okresné kolo - 3. miesto

Martin GRZNÁRIK, IX. A

Mladý záchranár CO, okresné kolo - 2. miesto

Biblická olympiáda, okresné kolo - 3. miesto

Viktória LENČEŠOVÁ, IX. A

Mladý záchranár CO, okresné kolo - 2. miesto

Andrea MEDEKOVÁ, IX. A

Mladý záchranár CO, okresné kolo - 2. miesto

NAJÚSPEŠNEJŠIE DRUŽSTVÁ ŽIAKOV V SÚŤAŽIACH:

Biblická olympiáda - 3. miesto v okresnom kole

Vybíjaná - 2. miesto v okresnom kole

Mladý záchranár CO - 2. miesto v okresnom kole

Aktivity a prezentácia na verejnosti

celoročne - internetová stránka školy, Internetová žiacka knižka na webovej stránke školy

celoročne - sídlo a realizácia aktivít Klubu moderných učiteľov okresu Topoľčany

október 2016 - Európsky deň rodičov a škôl - Deň otvorených dverí pre rodičov

október 2016 - kultúrny program pre spolupracovníkov na dôchodku pri príležitosti

Mesiaca úcty k starším

október 2016 - kultúrne vystúpenia v zariadeniach pre seniorov Komfort a Môj domov Topoľčany

november 2016 - spoluorganizácia súťaže TOPVEDAM s Mestom Topoľčany

december 2016 - kultúrny vianočný program v telocvični pre žiakov a rodičov 1. - 9. ročníka

február 2017 - školský karneval pre deti a rodičov

marec 2017 - kultúrny program pri príležitosti Dňa učiteľov pre spolupracovníkov

na dôchodku

máj 2017 - kultúrny program pri príležitosti Dňa matiek v telocvični školy

jún 2017 - kultúrny program žiakov pri príležitosti školských osláv MDD

ORGANIZÁCIA SÚŤAŽÍ - celomestské kolá

Súťaž v tvorbe prezentácií v PowerPointe 2016

ORGANIZÁCIA SÚŤAŽÍ - okresné (obvodné) kolá

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - okres Topoľčany

Dejepisná olympiáda - okres Topoľčany

Vybíjaná dievčatá - okres Topoľčany

Slávik Slovenska 2017 - okres Topoľčany

TOPVEDAM - spoluorganizácia s Mestom Topoľčany

ORGANIZÁCIA SÚŤAŽÍ - krajské kolá

Slávik Slovenska 2017 - Nitriansky kraj

§ 2. ods. 1 j

Projekty

A) Dlhodobé projekty

PROJEKTY z ESF:

* Cesta k podpore čitateľskej a jazykovej gramotnosti na ZŠ inováciou a aplikáciou nových foriem a metód vzdelávania - projekt spolufinancovaný z ESF - ukončené december 2014, realizácia aktivít projektu trvá do decembra 2019

Iné dlhodobé projekty:

Škola podporujúca zdravie

SME v škole

B) Krátkodobé projekty v školskom roku 2016/2017

Európsky deň rodičov a škôl

Projektové dni žiakov 9. ročníka z MAT a SJL

Hovorme o jedle (získané zlaté pásmo)

Tajný život mesta - projekt Živica

S hadom na zebre

Do školy na bicykli

EnglishOne

EDULAB Kozmix - Moja prvá škola

Záložka do knihy spojuje školy

Európsky deň jazykov

Zdravie v školách - kampaň Červené stužky

Deň narcisov

Týždeň modrého gombíka

Týždeň boja proti drogám

Ľahšie to ide ľahšie

Môj prvý slovník

Projektový deň - EKODEŇ, Deň vody a Deň Zeme

Moja škola separuje so Žochárikom

projekty vypracované na vyučovacích hodinách SJL, ANJ, NEJ, RUJ, GEG, DEJ, VLA, PDA, BIO, ENV, MDV, SVY, TBZ, RGV, OBN, HUV, INF, THD

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2016/2017 sa v ZŠ nerealizovala inšpekčná kontrola.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Využívanie učebných pomôcok

• využívanie didaktickej techniky na vyučovaní - 6 interaktívnych tabúľ, dataprojektory, notebooky, osobné počítače, videoprehrávače, DVD prehrávače, audiotechnika v jazykovom laboratóriu, CD prehrávače

• práca s kabinetnými zbierkami - mapy, obrazy, aplikácie, stavebnice, modely, 3D modely a pod.

• využívanie telocvičného náradia a telocvičných pomôcok, vybavenie a využívanie dvoch posilňovní

• priebežné dopĺňanie kabinetných fondov

Súčasný stav

Škole sa podarilo zabezpečiť napriek nedostatku finančných prostriedkov:

• doplnenie kabinetných zbierok jednotlivých kabinetov a školskej knižnice

• výmenu podlahoviny v triedach

• výmenu okien v časti školskej budovy

• rekonštrukciu školskej kuchyne a školskej jedálne

Potreby a pripravované plány

• oprava spojovacej chodby k telocvični

• pokračovanie v rekonštrukcii okien

• rekonštrukcia zostávajúcich tried a odborných učební

• zateplenie a fasáda budovy školy

• oprava multifunkčného ihriska

• renovácia trávnatej plochy v školskom areáli


učebne22 klasických, 12 odborných
kabinety17
knižnicažiacka
športový areálviacúčelové miniihrisko s trávnatou plochou, hádzanárske a futbalové ihrisko
telocvičňa 
školská jedáleňkapacita 500 stravníkov
zubná ambulancia, byt školníkav prenájme
vedľajšia budova ZŠmaterská škola

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

Zo štátneho rozpočtu:

normatívne: 375 987,00 €

z toho: mzdy a poistné (odvody): 285 510,00 €

Prevádzka: 90 477,00 €

nenormatívne: 62 281,68 €

SPOLU: 438 268,68 €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy

od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

ŠKD 10 029,00 €

CVČ: 2 392,00 €

SPOLU: 12 421,00 €

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

Celkové príjmy: 3 801,00 €

Použitie finančných prostriedkov:

- úhrada tepla 356,13€

- mzdy, odvody a dohody o vykonaní práce CVČ 1 362,00 €

- učebné pomôcky 878,19 €

- všeobecný materiál 1 204,68 €

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Celkové zdroje: 4 165,33 €

(počiatočný stav + príjmy z rodičovského príspevku na školský rok 2016/2017)

VÝDAVKY spolu: 1 194,93 €

Komparo 9 - 100,30 €

Príspevky na darčeky pre žiakov (Šarkaniáda, Mikuláš, karneval, MDD) - 317,73 €

Reprezentácia žiakov na podujatiach - 168,66 €

Príspevky + poplatky pre SRRZ Poprad - 270,40 €

Poplatky notár + bankový účet - 106,27 €

Sociálne zariadenia, vybavenie - 180,80 €

Zápis prvákov - 50,77 €

ZOSTATOK z rozpočtu: 2 970,40 €

Rok 2016 - daň z 2% príjmu: 4 908,76 €

CELKOVÝ ZOSTATOK k 31.08.2017:

7 879,16 €

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

PRENÁJMY

Celkové zdroje: 5 006,00 €

Použitie:

energie, materiál - 5 006,00 €

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

CIELE

1. Účasť žiakov 9. ročníka na dobrovoľnom testovaní KOMPARO 2016 a organizovanie

projektových dní žiakov 9. ročníka zo SJL a MAT pred Testovaním 9.

2. Aktualizácia internetovej stránky školy.

3. Používanie elektronickej žiackej knižky.

4. Prevádzka multifunkčného miniihriska v areáli školy.

5. Metodická činnosť pre učiteľov okresu Topoľčany v rámci Klubu moderných učiteľov okresu

Topoľčany.

PLNENIE STANOVENÝCH CIEĽOV

1. Dobrovoľné testovanie žiakov 9. ročníka KOMPARO 2016 v predmetoch slovenský jazyk a

literatúra a matematika pomohlo sčasti finančne zabezpečiť rodičovské združenie.

Termín: november 2016

Počet žiakov: 16 žiakov

2. Pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky školy zabezpečuje administrátorka stránky

PaedDr. Eva Dzurková v priebehu celého školského roka.

Adresa webu: www.zsgogolovato.edupage.org

3. Desiaty školský rok škola zabezpečuje informovanosť rodičov o prospechu a dochádzke žiakov

prostredníctvom elektronickej žiackej knižky na www stránke školy. Rodičia využívajú možnosť prezerania

výchovno-vzdelávacích výsledkov v elektronickej podobe. Triedni učitelia aktualizujú údaje a zapisujú

do programu.

4. Škola využíva na vyučovanie telesnej výchovy, ale aj pri činnosti žiakov školského klubu detí

a centra voľného času multifunkčné školské ihrisko v priestoroch športového areálu školy. Ihrisko sa využíva aj

na organizovanie okresných kôl športových súťaží žiakov ZŠ.

5. Od marca 2010 pracuje Klub moderných učiteľov okresu Topoľčany so sídlom na ZŠ s MŠ,

Gogoľova 2143/7, Topoľčany. Klub vedie zástupkyňa riaditeľky PaedDr. Eva Dzurková.

Členmi klubu je 12 učiteľov okresu Topoľčany, ktorí sa stretávajú pravidelne raz za mesiac

v odbornej učebni HUV v našej škole, ktorá je vybavená počítačom a interaktívnou tabuľou.

Cieľom činnosti klubu je ďalšie vzdelávanie učiteľov v oblasti IKT, v tvorbe interaktívnych cvičení pre žiakov a

zameranie sa na inovatívne spôsoby vyučovania. V školskom roku 2016/2017 sa uskutočnilo 7 stretnutí členiek KMU OTO. 14. apríla 2017 sa uskutočnilo slávnostné stretnutie Klubu moderných učiteľov okresu Topoľčany s pozvanými hosťami z OÚ Nitra, odboru školstva; z MsÚ Topoľčany - primátorom Topoľčian a pracovníkmi odboru školstva; zúčastnili sa tiež rodičia žiakov školy a ďalší pedagógovia. Stretnutie sa realizovalo formou priamej práce so žiakmi našej školy s využitím moderných technológiami. Ukážky práce pripravili členky KMU OTO.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

SILNÉ STRÁNKY

• realizácia projektu eTestovanie pre žiakov 5. - 9. ročníka

• pestrá mimoškolská činnosť v záujmových útvaroch CVČ

• KOMPARO 9 - dobrovoľné testovanie žiakov deviateho ročníka v SJL a MAT predchádzajúce Testovaniu

9, riaditeľské previerky v predmetoch SJL a MAT

• projektové dni pre deviatakov zo SJL a MAT ako tvorivá príprava na Testovanie 9

• riaditeľské previerky v predmetoch SJL a MAT pre žiakov 4. ročníka (jún) a 5. ročníka (október), príprava na Testovanie 5

• škola v prírode pre žiakov I. stupňa

• plavecký výcvikový kurz pre žiakov I. stupňa

• lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov II. stupňa

• výučba a integrácia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

• skvalitňovanie učebných priestorov školy

• zavádzanie IKT do vyučovacieho procesu a záujmovej činnosti žiakov, využívanie dataprojekcie, interaktívnych tabúľ a internetu vo vyučovaní, zavádzanie inovačných metód do vyučovacieho procesu

• sídlo Klubu moderných učiteľov okresu Topoľčany - metodika v oblasti inovatívnych spôsobov vyučovania, interaktivita vo vyučovaní s využitím IKT, koordinátorstvo KMU

• Dni otvorených dverí pre rodičov, Európsky deň rodičov a škôl

• projektový deň pre rodičov a žiakov - Deň Zeme a Deň vody

• využívanie internetovej žiackej knižky na školskej webovej stránke

• pravidelná aktualizácia www stránky školy

SLABÉ STRÁNKY

• absencia zdrojov na inováciu materiálno-technického vybavenia a zariadenia učební a kabinetov

• množstvo potrieb v oblasti opráv a rekonštrukcií (amortizácia strechy, okien, dverí, podláh)

RIZIKÁ

• nepriaznivý demografický vývoj a poloha školy

• rastúci počet detí s poruchami učenia a správania

• zhoršovanie technického stavu školského objektu a nedostatok finančných prostriedkov na opravy a údržbu

OPATRENIA

• vštepovať žiakom zásady slušnosti a morálky, dbať na disciplínu žiakov, predchádzať nežiaducim javom v správaní žiakov

• zvýšiť a zefektívniť spoluprácu triednych učiteľov s rodičmi žiakov v súlade s ľudskými právami i právami dieťaťa za účelom zníženia negatívnych prejavov v správaní žiakov

• zintenzívniť ďalšie vzdelávanie učiteľov

• zlepšiť propagáciu školy na verejnosti a v médiách

• modernizovať vyučovací proces využívaním technológií IKT, využívanie interaktívnych digitálnych cvičení a pracovných listov vo vyučovaní, posilňovanie čitateľskej a finančnej gramotnosti

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Psychohygienické podmienky

• dodržiavanie prestávok na oddych a regeneráciu duševných síl žiakov a zamestnancov

• zaraďovanie telovýchovných chvíľok vo vyučovaní, najmä u žiakov nižších ročníkov

• zriadenie oddychovej zóny pri školskej jedálni (relaxačné sedacie vaky)

• využívanie školských posilňovní na regeneráciu fyzických síl

• starostlivosť o individuálne začlenených žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

• aktívna činnosť v rámci projektu Škola podporujúca zdravie

• zavedenie mliečnej desiaty a pitného režimu

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíVedúci
Florbal15Mgr. Zuzana Sigetová
Hravá angličtina15Mgr. Stanislava Štulajterová
Hravá matematika16Mgr. Emília Gogová
Malá kuchárka13Mgr. Zuzana Sigetová
Minifutbal16Mgr. Lucia Šípeková
Mladý výskumník13Mgr. Natália Gyepesová
Počítače a internet14Mgr. Zuzana Jenisová
Tanečný20Mgr. Kristína Grácová
Turistický13Mgr. Peter Januška
Učíme sa variť15Mgr. Natália Gyepesová
Vybíjaná16Mgr. Zuzana Sigetová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Dni otvorených dverí:

• v rámci Európskeho dňa otvorených dverí pre rodičov - účasť rodičov na vyučovacích hodinách a pri výchovnej činnosti v ŠKD a CVČ

• projektový deň - Deň Zeme a Deň vody

• otvorené dni pre deti z materských škôl v meste

• schôdzky rodičov jednotlivých tried s triednym učiteľom, výchovným poradcom a ostatnými vyučujúcimi

Spoločné aktivity rodičov, žiakov, učiteľov a vychovávateliek:

• Šarkaniáda

• pečenie a výzdoba medovníkov v školskej kuchynke

• Vianočný program pre rodičov

• školský karneval

• školská grilovačka

• školská oslava s kultúrnym programom detí venovaná matkám a starým matkám pri príležitosti Dňa matiek

Internetová žiacka knižka na www stránke školy

Finančné príspevky rodičovského združenia na činnosť školy a podporu aktivít žiakov

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Centrum sociálnej prevencie Topoľčany:

prednášky pre žiakov v rámci drogovej prevencie a oblasti boja proti šikanovaniu

Mestská polícia Topoľčany:

cyklus prednášok Správaj sa normálne, prednášky o kriminalite mládeže

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Topoľčany:

metodická a odborná pomoc pri diagnostikovaní žiakov so ŠVVP, odborné vyšetrenia žiakov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany:

spolupráca pri zabezpečovaní podmienok pre výchovu a vzdelávanie žiakov v hmotnej núdzi, spolupráca pri evidencii záškoláctva, spolupráca s kuratelou

Zariadenie pre seniorov Komfort Topoľčany a Môj domov Topoľčany:

kultúrne programy pre seniorov

obvodní detskí lekári:

prednášky a besedy pre žiakov o zdravom životnom štýle a životospráve

RUVZ Topoľčany:

besedy a projektové aktivity so žiakmi o zdravom životnom štýle

Tribečské múzeum Topoľčany:

prednášky pre žiakov v rámci prírodovedných predmetov

Materské školy v meste Topoľčany:

kultúrne programy pre predškolákov, otvorené hodiny pre deti a učiteľky MŠ

Záver

Vypracovali: PaedDr. Soňa Kytnárová, PaedDr. Eva Dzurková

V Topoľčanoch 3. októbra 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 9. októbra 2017