Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany
Adresa školyGogoľova 7, 955 01 Topoľčany
Telefón038 53 21 895, 0903 213 380
E-mailzsmsgogolova@gmail.com
WWW stránkazsgogolovato.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr. Soňa Kytnárová   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 256

Počet tried: 13

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried01222111111
počet žiakov392843413120241614256
z toho ŠVVP   11122310
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCVMDEJDOVDRAENVETVFYZGEGHUVHPDCHEIFVINF
I. A     1    1    
I. B     1    1    
II. A    1,08     1,04   1
III. A1,3         1   1
III. B1,39         1   1
IV. A2,29         1  1 
IV. B1,78         1  1 
V. A1,531,87 1,8     1,471   1
V. B33,4 3,73     2,731,27   1,27
VI. A2,943,13 2,75  2,44 2,312,691,19   1,06
VII. A2,392,391,52,09    2,572,351,09 2,04 1,04
VIII. A2,52,25 2,25    2,312,06  2,5 1,06
IX. A33,23 2,85    32,461 3,31 1,38

TriedaMATMDVMUVNBVNEJOBNOBVOSRPCPPNVPVCPRIPDAPVORGV
I. A1,16            1 
I. B1,13            1 
II. A1,23            1,19 
III. A1,65         1 1,05  
III. B1,43         1 1,35  
IV. A2,48         1,05 1,52  
IV. B2,67         1 1,89  
V. A1,931             
V. B3,67              
VI. A3,191   2,19        1,7
VII. A3,091,13  2,331,39         
VIII. A2,751  2,532,06         
IX. A3,46   3,332,69    2    

TriedaRGVRGMRVKRUJSJLSVYSPRSEESRLTEHTHDTSVTEVTBZTBZ
I. A    1,32 1,11    1   
I. B    1,13 1    1   
II. A    1,46 1    11  
III. A    1,45 1,15    1   
III. B    1,57 1    1   
IV. A    2,29 1     1  
IV. B    2,39 1,06     1,06  
V. A    1,8 1   11   
V. B    3,61,071,07   11   
VI. A    3 1   1,381   
VII. A    2,43 1,04   1,041   
VIII. A    2,5 11,38  1,311,5  1,71
IX. A    3,15 1,23    1,54   

TriedaTBRVEUVLAVYUVYVZEMZMR
I. A    1  
I. B    1  
II. A    1,04  
III. A  1,05 1  
III. B  1,22 1  
IV. A  1,67 1,05  
IV. B  2,11 1,11  
V. A    1  
V. B    1,27  
VI. A    1  
VII. A    1,04  
VIII. A   1,06   
IX. A   1,331  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I. A212100
I. B171700
II. A282800
III. A202000
III. B242400
IV. A212010
IV. B202000
V. A161600
V. B161330
VI. A202000
VII. A252410
VIII. A161510
IX. A141310

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I. A21167087,89161985,21512,68
I. B17141488,38141488,3800,00
II. A28176968,04176968,0400,00
III. A202683134,152340117,0034317,15
III. B242945130,042945130,0400,00
IV. A21146869,90146869,9000,00
IV. B202346130,332320128,89261,44
V. A16129786,47129786,4700,00
V. B162616179,922583177,57332,36
VI. A202038127,382031126,9470,44
VII. A252472109,102454108,32180,78
VIII. A16159399,56159399,5600,00
IX. A142364181,852272174,77927,08

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku01222111111
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Florbal15 Mgr. Zuzana Sigetová
Hravá angličtina12 Mgr. Beáta Kereková
Hravá matematika16 Mgr. Emília Gogová
Loptové hry19 Mgr. Emília Čuháková
Malá kuchárka15 Mgr. Zuzana Sigetová
Minifutbal15 Mgr. Lucia Šípeková
Počítače16 PaedDr. Jarmila Heldiová
Tanečný26 Mgr. Kristína Belušová
Učíme sa variť20 Mgr. Natália Gyepesová
Vybíjaná14 Mgr. Zuzana Sigetová

Záver

Vypracoval: PaedDr. Soňa Kytnárová

V Topoľčanoch, 2. októbra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: